Operativa avdelningen

Den skadeavhjälpande verksamheten omfattar räddningsstyrkornas och räddningsvärnens genomförande av räddningsinsatser vid inträffade olyckor eller överhängande fara för sådana. För genomförandet finns personal med erfoderlig kompetens och med tjänstgöring i jour eller beredskap samt med tjänsteplikt. Kompetensbehovet är kopplat till den aktuella riskbilden inom respektive primära insatsområde.

Ansvaret för att genomföra kommunala räddninsgsinsatser spänner över ettstort område och omfattar en mängd olika olyckstyper. Bränder, trafikolyckor, hjärtstopp samt suecidförsök är uppgifter som kan räknas till de vanligast förekommande.