Förebyggande avdelning

Räddningstjänsten Östra Skaraborg bedriver, under ledning av förebyggande avdelningen, förebyggande verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Förebyggandeverksamheten omfattar myndighetsutövning, information, rådgivning och utbildning inom brandskyddsområdet samt samverkan med andra aktörer i syfte att förebygga andra olyckor än brand.

Enligt LSO utför vi tillsyn, utbildning samt information och rådgivning som syftar till att minska sannolikheten för brand samt eventuella konsekvenser av en brand. Enligt LBE sköter vi tillståndshantering och tillsyn med syfte att skapa en säker hantering av brandfarliga och explosiva varor i våra medlemskommuner.