Handlingsprogram

Handlingsprogrammet ska enligt lagen om skydd mot olyckor beskriva kommunernas arbete med förebyggande åtgärder för att minska riskerna, sannolikheten och konsekvenserna, för olyckor i allmänhet och bränder i synnerhet. Programmet ska även beskriva vilka resurser kommunerna har för att göra räddningsinsatser vid de olyckor som ändock inträffar.

I ett flertal statliga utredningar under senare år har man kommit fram till att det måste arbetas mer med att försöka minska antalet olyckor och konsekvenserna av dessa. Arbetet måste ske inom alla områden och tvärsektoriellt.

Lagen om skydd mot olyckor blev ett av resultaten av detta arbete. Handlingsprogrammet är ett politiskt  styrdokument som ska fastställas en gång per mandatperiod, första gången var per den 1 januari 2005. Kommunalförbundet får anta närmare riktlinjer, separata dokument, till programmet.

Nuvarande handlingsprogram antogs av direktionen för Räddnignstjänsten Östra Skaraborg den 15 december 2006 och gäller för åren 2017 till 2019.