Tillsynsplanering

Samtliga objekt där tillsyn bedrivs läggs in i en databas. För varje objekt läggs tillsynsfrister in, vilket gör att en årlig planering för tillsyn kan tas fram med hjälp av databasen. Samtliga tillsynsobjekt har en utsedd handläggare (tillsynsförättare) inom förebyggandeavdelningen, vilken är den person som primärt hanterar ärenden gällande objektet och genomför tillsyn på objektet. 

Samtliga tillsynsförättare kan, vid behov, bedriva tillsyn även på andra objekt än sina egna. Vem som är utsedd handläggare för ett objekt bestäms av handläggarens kompetens och erfarenhet samt objektets komplexitet. Huvuddelen av tillsynsobjekten hanteras av avdelningens brandinspektörer eller brandmästare. Mycket komplexa objekt hanteras av avdelningens brandingenjörer.