Tillsyn enligt LSO

Vid tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor kontrolleras att kraven i lagstiftningen (2 kap. 2 §) och tillhörande regelverk uppfylls. Tillsynen består till huvudsak av att kontrollera den tillsynade verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) samt en stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet.

Brandskyddet, enligt Lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §, är den enskildes ansvar. Därför genomförs endast en stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet. Vid tillsyn läggs största delen av tiden på att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet. Funktionen hos det byggnadstekniska brandskyddet beror på hur det systematiska brandskyddsarbetet fungerar, vilket innebär att ett dåligt systematiskt brandskyddsarbete ger upphov till en längre och mer djupgående kontroll av det byggnadstekniska brandskyddet och tvärtom. En verksamhets och/eller byggnads skyddsbehov tas också i beaktan vid tillsyn och kan generera en mer omfattande tillsyn, med t.ex. en mer omfattande stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet.

Vid tillsyn kontrolleras endast om gällande krav uppfylls på delar av verksamheten/byggnaden och tillhörande dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. En godkänd tillsyn, av räddningstjänsten, innebär inte att verksamhetens eller byggnadens totala brandskydd uppfyller gällande krav. Det är den enskildes ansvar att säkerställa att gällande krav uppfylls.

Farlig verksamhet

För anläggningar och verksamheter som klassas som farlig verksamhet kompletteras ovanstående tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § med tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 §. Tillsynerna genomförs normalt vid två olika tillfällen och med olika tillsynsintervaller. Vid tillsyn av farlig verksamhet kontrolleras i huvudsak företagets möjlighet att hantera större händelser inom verksamheten, t.ex. stora bränder, kriser, olyckor, osv.