Tillsyn enligt LBE

Vid tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor kontrollerar räddningstjänsten att krav i lagstiftningen och tillhörande regelverk uppfylls.

Den som hanterar, överför eller importerar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga olyckor som kan orsaka skador på liv, hälsa, egendom och miljö.

Förutom lagen finns ett flertal föreskrifter gällande brandfarliga och explosiva varor. Vid en tillsyn tittar Räddningstjänsten på hur väl lagen samt gällande föreskrifter efterlevs. Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och den dokumentation som krävs för tillsynen. Vid tillsynen har myndigheten även rätt att få tillträde till de områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor (24 § LBE).

Räddningstjänsten utför endast tillsyn på de verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara, se under Brandfarlig och explosiv vara. Dessa verksamheter har delats in i ett antal kategorier beroende av verksamhetstyp och för respektive kategori har sedan en frist (tidsintervall mellan tillsynstillfällena) tilldelats med hänsyn till behovet av tillsyn.