Ärendegång vid tillsyn

Vid tillsyn arbetar räddningstjänsten enligt följande punkter.

  1. Sammankallning av berörda parter till tillsynen genomförs av tillsynsförättaren. Verksamheten ska alltid vara representerad vid tillsyn och fastighetsägaren ska vara informerad om att tillsyn kommer att ske. Om möjligt bör även fastighetsägaren närvara vid tillsynen.
  2. Tillsynen förbereds genom att fakta, t.ex. skriftlig redogörelse för brandskyddet, ritningar, tidigare tillsynsprotokoll, osv., granskas.
  3. Tillsynen genomförs tillsammans med representant från verksamheten och, om möjligt, även från fastighetsägaren. Vid tillsynen används merparten av tiden  för att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet. När detta är gjort görs en stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet. Ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete leder till en mindre omfattande stickprovskontroll och tvärt om. Vid tillsynsbesöket slut ska den tillsynade vara medveten om vilka brister räddningstjänsten identifierat och vilka av dessa som leder till protokoll respektive till föreläggande.
  4. Tillsynsprotokoll, föreläggande eller förbud skickas till verksamheten och/eller till fastighetsägaren. I tillsynsprotokollet eller föreläggandet ska en rättelsetid anges.
  5. Om ingen bekräftelse inkommit från verksamheten/fastighetsägaren att brister har åtgärdats eller om samtliga brister inte är åtgärdade enligt bekräftelsen, följs tillsynen upp när rättelsetiden löpt ut. Uppföljningen sker genom att kontakt tas med verksamheten och eventuellt genomförs en eftersyn. Kvarstår bristerna kan föreläggande meddelas verksamheten/fastighetsägaren.