Tillsyn

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor. Tillsynen syftar till att kontrollera om t.ex. en verksamhet följer lagstiftningen och tillhörande regelverk. Samtliga objekt som uppfyller minst ett av kraven i punkterna nedan är tillsynsobjekt.

  • skyldiga att lämna in skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt Lag om skydd mot olyckor,
  • klassas som farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor,
  • omfattas av Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (sevesolagstiftningen),
  • innehar tillståndspliktig mängd brandfarlig och/eller explosiv vara enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten kan ta beslut om att objekt som omfattas av ovanstående kriterier inte ska klassas som tillsynsobjekt. Andra typer av objekt kan också vara tillsynsobjekt beroende på objektets riskbild, verksamhet och omständigheterna i övrigt. Beslut om att klassa andra objekt, än de som uppfyller ovanstående kriterier, som tillsynsobjekt tas av räddningstjänsten.