Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

I lagen om skydd mot olyckor står att ägare och nyttjanderättshavare är skyldiga att ha ett skäligt brandskydd. För att uppnå ett skäligt brandskydd ska ett systematiskt brandskyddsarbete, så kallat SBA, bedrivas.

Det systematiska brandskyddsarbetet innebär arbete med både byggnadstekniska och organisatoriska delar av verksamhetens brandskydd. Dessa åtgärder är viktiga att arbeta med både för att förhindra att en brand uppstår och för att minska konsekvenserna om så sker.

Räddningstjänstens har tagit fram en vägledning för systematiskt brandskyddsarbete som du når via länken nedan. Räddningstjänsten har också tagit fram en mall för hur ett systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas samt ett exempel på hur det kan bedrivas, se länkar nedan. Mallen är i Wordformat så att du kan redigera den för egen användning.

Kommungemensam brandskyddspolicy

Vägledning 21 – Systematiskt brandskyddsarbete 

Exempel på systematiskt brandskyddsarbete, SBA 

Mall för systematiskt brandskyddsarbete, SBA