Vem omfattas av skriftlig redogörelse för brandskyddet

Om din verksamhet och/eller fastighet kan placeras i någon av nedanstående 20 kategorier så omfattas din verksamhet och/eller fastighet av kravet att skicka in en skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRB) till räddningstjänsten.

Vård, omsorg och kriminalvård m.m.

1. Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.

2. Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg

3. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.

4. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.

5. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.

Hotell och andra tillfälliga boenden

6. Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst 9 gäster eller har minst 5 gästrum.

7. Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.

Samlingslokaler m.m.

8. Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.

9. Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.

10. Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.

Industrier

11. Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten.

12. Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2 500 m2.

13. Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

14. Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden

15. Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.

16. Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.

17. Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand

18. Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.

19. Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 m2.

20. Tunnlar som är längre än 500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.