Lag om skydd mot olyckor - företag/org

Som företag, organisation, fastighetsägare, eller liknande har du ett flertal skyldigheter i Lag om skydd mot olyckor. I samma lagstiftning har kommunen skyldigheter mot dig. Nedan presenteras några skyldigheter för dig och för kommunen. Det finns yterliggare krav för dig som bedriver så kallad farlig verksamhet, läs mer under rubriken farlig verksamhet. För att läsa mer i ämnet hänvisas du till Lag om skydd mot olyckor och Förordning om skydd mot olyckor.

Skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand...

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Skyldighet att skicka in skriftlig redogörelse för brandskyddet

Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet. Läs mer under rubriken skriftlig redogörelse för brandskyddet till vänster.

Kommunens skyldighet att hjälpa dig uppfylla dina skyldigheter

Kommunen ska t.ex. genom rådgivning och information till allmänheten underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Läs mer under fliken kunskap & utbildning.

Kommunens skyldighet att bedriva sotning och brandskyddskontroll

Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Kommunen ska också i brandförebyggande syfte ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). För att kommunen ska kunna fullgöra sitt ansvar ger lagstiftningen den som utför sotning eller brandskyddskontroll rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Läs mer under rubriken sotning och brandskyddskontroll. läs mer under rubriken sotning och brandskyddskontroll till vänster.