Lag om skydd mot olyckor - privatperson

Som privatperson har du ett flertal skyldigheter i Lag om skydd mot olyckor. I samma lagstiftning har kommunen skyldigheter mot dig som privatperson. Nedan presenteras några skyldigheter för dig som privatperson och för kommunen. För att läsa mer i ämnet hänvisas du till Lag om skydd mot olyckor och Förordning om skydd mot olyckor.

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp

Om du upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön ska du, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Du har alltså ingen skyldighet att försöka släcka en brand om du upptäcker en, men det är bra om du kan göra det. Klarar du inte att släcka branden helt så har du åtminstone minskat brandens utveckling, vilket innebär att den är lättare att släcka för räddningstjänsten när de kommer till platsen.

Skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand...

Som ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska du i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta innebär t.ex. att du måste ha brandvarnare hemma och att du även bör ha utrustning för brandsläckning hemma, läs mer under rubriken brandsäkert hem.

Kommunens skyldighet att hjälpa dig uppfylla dina skyldigheter

Kommunen ska t.ex. genom rådgivning och information till allmänheten underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Läs mer under fliken kunskap & utbildning.

Kommunens skyldighet att bedriva sotning och brandskyddskontroll

Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Kommunen ska också i brandförebyggande syfte ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). För att kommunen ska kunna fullgöra sitt ansvar ger lagstiftningen den som utför sotning eller brandskyddskontroll rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Läs mer under rubriken sotning och brandskyddskontroll. läs mer under rubriken sotning och brandskyddskontroll till vänster.