Farlig verksamhet

Vid en del anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor. Vid dessa anläggningar är verksamheten skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. 

Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Beredskapen vid anläggningen och i kommunen syftar till att kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten.