Eldning utomhus - goda råd

På våren, när snösmältningen har börjat, startar gräsbrandssäsongen. Framåt sommaren ökar risken för skogs och vegetationsbränder i takt med att det blir torrare i skog och mark och på grund av att människor gärna grillar och eldar i naturen. Räddningstjänsten får under denna tiden rycka ut och släcka många gräs-, vass- och skogsbränder. De vanligaste orsakerna till dessa bränder är att eldning har skett utan tillgång till släckutrustning eller att eldning har skett vid olämpligt väderleksförhållande.

Ansvar

Eldning sker alltid på ditt eget ansvar oavsett om du har gjort en anmälan till räddningstjänsten eller inte. Eldning ska vara noggrant planerad, förberedd och genomtänkt. Det är viktigt att du håller uppsikt över elden och att du har möjlighet att släcka elden. Ska du elda en större påskbrasa/valborgsmässobrasa/majbrasa på offentlig plats, kan du behöva söka tillstånd för detta hos polismyndigheten. Ditt är ditt ansvar att kontrollera om det är lämpligt att elda eller inte. Detta gör du enklast genom att kontrollera branriskprognosen genom länkarna här till höger alternativt genom att gå in på www.dinsakerhet.se, www.msb.se, eller genom att ladda ner appen BRANDRISK ute. Tänk på att elda under dygnets ljusa timmar. En eld som brinner efter mörkrets inbrott syns långt och det är risk att någon larmar räddningstjänsten utan att någon fara föreligger.

Elda på rätt plats

Eldning ska ske på platser där risken för spridning till närliggande byggnader eller brännbart material är låg. Det är direkt olämpligt att elda t.ex. gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en byggnad eller skog. Byggnader, fordon och liknande ska inte kunna ta skada av eldningen. Eldning får inte ske så att t.ex. bostadsområden, järnvägar eller allmänna vägar rökbeläggs. Du måste också ta hänsyn till elledningar och telefonledningar så de inte tar skada av värmen.

Släckutrustning

Se till att ha släckutrustning tillgänglig i nära anslutning till eldningsplatsen. Du bör också ha tillgång till telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten vid behov.

Väderförutsättningar

Råder det kraftig vind bör du inte elda. Dessutom kan vind medföra att det är mer torrt i skog och mark. 

Eldningsförbud

Innan du eldar måste du kontrollera om det råder eldningsförbud i kommunen och vilken brandrisk som råder. Eldningsförbud kan utfördas av kommunen eller Länsstyrelsen när det bedöms att risken med att elda ute är för stor. Det ligger i ditt ansvar att kontrollera om eldningsförbud föreligger eller inte. I många fall är det läge att avstå eldning, även om inte eldningsförbud föreligger. Även detta är ditt ansvar, att ta reda på rådande brandrisk och vad det innebär. Räddningstjänsten går att kontakta för rådgivning genom att ringa 0500-42 40 01.

Anmäl eldning

Ska du elda i större omfattning (t.ex. påskbrasa) ska du göra en anmälan till räddningstjänsten. Detta för att vi ska veta om att eldning pågår, om allmänheten uppmärksammar elden och larmar räddningstjänsten.

Under eldning

Lämna aldrig elden obevakad. I de fall du eldar en större brasa måste du även ha kontroll på området under röken så att inte branden sprids där. Den eller den som bevakar en eld måste ha kunskap och förutsättningarna att hantera den släckutrustning som finns på platsen samt möjlighet att larma räddningstjänsten vid behov.

Efter eldning

Elden ska bevakas tills den inte längre utgör någon risk för brandspridning. Kontrollera så att det inte finns någon glöd kvar. Tänk på att glöd kan vara varm under en längre tid trotts att elden har slocknat. Använd vatten för att släcka elden eller täck över med t.ex. jord. Några timmar efter att du anser att elden är släckt bör du besöka platsen igen för att säkerställa att elden fortfarande är helt släckt.

Övrig information

När du eldar ska du dela upp t.ex. rishögen eller gräsytan i mindre delar för att det är lättare att ha kontroll över elden. För att begränsa eldens yta bör du vattenbegjuta marken omkring den.

Av miljöskäl är ofta eldning utomhus inte tillåten inom tätbebyggt område. Detta får du själv kontrollera med din kommuns miljöförvaltning. Det är i regel förbjudet att elda annat än ris och mindre trädgårdsavfall.