Brandfarliga varor

Branfarliga varor är brandfarliga gaser, brandfarliga västkor och brandreaktiva varor.

Brandfarliga gaser

Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid en temperatur av 20ºC kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Även gaser i vätskefas, som till exempel gasol, räknas som brandfarliga gaser.

Brandfarliga vätskor
 
Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100˚C. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, E85, alkoholer och många lösningsmedel.
 
Brandreaktiva varor
 
Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Ett mer allmänt begrepp för kemiska produkter med denna typ av egenskaper är "energetiska och oxiderande".  De brandreaktiva varorna är bara en del av de energetiska och oxiderande kemiska produkter som finns. Observera att explosiva produkter inte tillhör denna grupp, även om gränsen inte alltid är tydlig.
 
Tillstånd
 
Som enskild, privatperson, företag och organisation får du hantera vissa mängder av brandfarlig vara utan att söka tillstånd för hanteringen. Oavsett om din hantering kräver tillstånd eller inte så ställs samma krav på hanteringen. Hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor regleras i Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

I föreskriften MSBFS 2013:3, kan du se om du behöver söka tillstånd för din hantering av brandfarlig vara. Mängderna som anges är den maximala mängd som du får hantera utan tillstånd. Du får aldrig hantera större mängd än vad ditt behov är.

Tillstånd för hantering av brandfarlig  vara söker du hos räddningstjänsten med hjälp av blankett som du hittar under menyn blanketter.

Den myndighet som föreskriver regler för hantering av brandfarliga  varor är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.