Farlig verksamhet

I kommunerna finns ett antal anläggningar som enligt lagen om skydd mot olyckor bedriver farlig verksamhet. Det rör sig företrädesvis om hantering av farliga kemikalier. Hit räknas även vissa flygplatser. Anläggningarna finns förtecknade i handlingsprogrammet för räddningstjänsten. Det är länsstyrelsen som beslutar om vilka anläggningar som skall anses bedriva farlig verksamhet. För närvarande finns det nio sådana anläggningar. Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn vid dessa. Tillsynen omfattar huvudsakligen uppföljning av anläggningens egen riskanalys, att erforderlig egenkontrollverksamhet bedrivs samt personal och resurser finns för egen insats i händelse uppkommen skada.

Samtliga farliga anläggningar nås av räddningstjänsten med en första insatsstyrka inom tio minuter. Parallellt larmas alltid ytterligare styrkor och utöver berörd styrkeledare larmas insatsledare och räddningschef i beredskap. Samtliga heltids- och deltidsstyrkor har utrustning för en första livräddande insats vid utsläpp av farliga kemikalier. Heltidsstyrkorna i Skövde och Mariestad och deltidsstyrkan i Skövde har dessutom förmåga att arbeta i farlig miljö under längre tid (industribrandförsvaret vid Volvo i Skövde har motsvarande kompetens). På brandstationen i Skövde finns också en nationell kemresursbas med utrustning för tätning och övertankning. Mellan räddningstjänstorganisationerna i Skaraborg finns en gemensam överenskommelse om samverkan med materiel och personal vid en större insats med utsläpp av farligt ämne.

Allmänheten kan i Skövde (inkl Skultorp), Mariestad, Tibro, Karlsborg och Töreboda (inkl Moholm) varnas genom utlösande av signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten. Signalen innebär att den som nås av den skall bege sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på riskradion P4.