Bergtäkt - Karlshaga, Tibro

Verksamhetsuövare
Skanska Industrial Solutions AB, 556793-1638

Adress/Placering
Sweref 99: 6477793.105, 458066.226

Sevesoanläggning
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån på grund av sprängningar med mer än 10 ton, men mindre än 50 ton, sprängämne (traditionellt petronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle.

Verksamhetsbeskrivning
Bertäkten producerar förädlade bergmaterialprodukter för den regionala bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bl.a. losshållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Inom anläggningen hanteras sprängmedel och eldningsolja. Sprängämnena är ammoniumbaserade och klassade som explosiva. De kan också ge lungskador vid förtäring, och kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Eldningsolja klassas som brandfarligt. Observera att inga sprängmedel förvaras på täktområdet.

Risken för en okontrollerad explosion är dock mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag. 

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Vid en olyckshändelse larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets systemt för detta, som aktiveras av räddningstjänsten. 

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med nedanstående kontaktuppgifter.

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Skanska Industrial Solutions AB, 010-448 00 00.