Bergtäkt - Borgehall, Skövde

Verksamhetsuövare
Swerock AB, 556081-3031

Adress/Placering
Sweref 99: 6487300.799, 432049.457

Sevesoanläggning
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån på grund av sprängningar med mer än 10 ton, men mindre än 50 ton, sprängämne (traditionellt petronerat eller känsliggjord ammoniumnitrat emulsion) vid ett och samma tillfälle.

Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten omfattar arbetsmomenten avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering och uttransport av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Inom anläggningen hanteras olika typer av farliga ämnen. Den främsta farliga egenskapen hos samtliga ämnena är att de är explosiva. De kan vid höga temperaturer och fel hantering också vara brandfarliga. Vid intag eller hudkontakt med produkterna kan de även vara toxiska.

Inget sprängämne förvaras i täkten utan transporteras till täkten inför varje sprängtillfälle. De olika komponenterna till sprängmedlet förvaras och transporteras i separata tankar. Sprängämnet pumpas via slang, direkt från lastbilen, ner i borrhålet, där komponenterna blandas och blir explosiva.

Risker som föreligger i samband med sprängning är läckage av kväve (från odetonerat sprängämne), spill eller läckage i samband med laddning eller oavsiktlig detonering av sprängämne. Risken att något av ovanstående sker är ytterst liten.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Vid en olyckshändelse larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets systemt för detta, som aktiveras av räddningstjänsten. 

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med nedanstående kontaktuppgifter.

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Jeanette Buusch, platschef Swerock AB, jeanette.buusch@swerock.se, 0733-84 78 51.