Seveso-anläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Inom räddningstjänsten medlemskommunerna finns tre anläggningar som omfattas av Sevesodirektivets lägre kravnivå, Volvo Powertrain AB i Skövde, Nammo Vanäsverken AB i Karlsborg och Metsä-Tissue AB i Mariestad. Samtliga anläggningar utgör också Farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor.

Krav för lägre nivån

  • Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder över den lägre kravnivån ska göra en anmälan till länsstyrelsen eller lämna motsvarande information vid tillståndsansökan.
  • Utarbeta ett handlingsprogram som ska skickas till länsstyrelsen.
  • Ta fram information till allmänheten som ska finnas tillgänglig via kommunens och ev. räddningstjänstförbunds webbplats.