Risk och sårbarhetsanalyser

Enligt lagen om skydd mot olyckor skall en riskanalys upprättas över händelser och objekt som kan föranleda en olycka. Varje kommun skall upprätta en risk- och sårbarhetsanalys för händelser som kan leda till en extraordinär händelse. För räddningstjänstförbundet och medlemskommunerna har dessa båda analyser sammanslagits till ett gemensamt dokument. I analyserna behandlas risker som kan föranleda räddningsinsats och risker inom kommunens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse. Utifrån ett antal scenarier har vidare belysts räddningstjänstens och kommunernas förmåga dels att verka under händelsen och dels att hantera den. Exempel på sådana händelser är storskaligt kemikalieutsläpp, pandemi, långvarigt elavbrott, störning i dricksvattenförsörjningen, snöoväder och liknande. Vidare har  analys av de kritiska externa beroenden som räddningstjänsten och kommunerna har genomförts. Sådana beroenden kan vara elförsörjning, livsmedelsförsörjning, färskvattenförsörjning, IT, tele, transporter inklusive drivmedel m.m.

Bland de risker som kan föranleda räddningsinsats kan nämnas storbrand, utsläpp av farligt gods, skogsbrand, storskalig trafikolycka (vägtrafik, luftfart, spårbunden trafik och sjötrafik), explosioner och bränder vid anläggningar som hanterar brandfarliga och explosiva varor.

Risk- och sårbarhetsanalyserna utgör underlag för räddningstjänstens dimensionering (beskrivs i Handlingsprogrammet), är ett planeringsinstrument i kommunernas översikts- och detaljplanearbete, utgör underlag för kommunernas planering för kris och extraordinär händelse samt används vid scenarioplanering för kommunernas krisledningsövningar.