Övning

Kommunal krisledning

I den omfattning som medlemskommunerna önskar medverkar räddningstjänsten i kommunernas krisledningsövningar; ofta som aktiv part i övningsplanering och som delaktig i motspelet under övningen. Kommunerna genomför övningar i form av larm- och startövningar, ledningsövningar och så kallade table-top övningar.

POSOM-verksamhet

Kommunerna skall ha en organisation för Psykosocialt omhändertagande (POSOM) av drabbade oskadda och anhöriga vid en större olycka eller liknande händelse. I POSOM-organisationens ledning och i gruppen resurspersoner ingår vanligen företrädare för socialtjänst, omsorg, skola, primärvåd och representanter för trossamfunden. I POSOM-ledningsgrupp kan även ingå företrädare räddningstjänsten och polisen. Räddningstjänsten medverkar i den omfattning som kommunerna själva önskar. I en del kommuner ingår räddningstjänsten i planering och genomförande av POSOM-ledningsövningar och övningar med POSOM-resurspersoner.