Krisledning

Planering för en kris eller extraordinär händelse är på lokal nivå kommunens. Medlemskommunerna i Räddningstjänsten Östra Skaraborg har ansvaret för detta. Räddningstjänsten medverkar i planeringsarbetet och det operativa arbetet under en kris i den omfattning som medlemskommunerna önskar och så långt resurser kan ställas till förfogande utan att beredskapen för genomförande av räddningsinsatser eftersätts. Räddningstjänstens verksamhet under en extraordinär händelse regleras i ”Stående order vid extraordinär händelse”.