Samhällssäkerhet

Räddningstjänsten är en aktör i kommunens samhällssäkerhet och krishantering. Inte enbart genom vårt uppdrag att rädda liv, egendom samt miljön vid olika typer av olyckor. Våra uppgifter redovisas i räddnignstjänstens handlingsprogram. Handlingsprogrammet omfattar hela hotskalan; vardagsolyckor, extra ordinär händelse och höjd beredskap.

Räddningstjänsten är en del i att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser för medlemskommunerna och deltar i medlemskommunernas krishantering. Som exempel är räddningstjänsten sammankallande för Krishanteringsrådet Östra Skarborg. Räddningstjänsten är också en del i tillsynsverksamheten för Seveso anläggninger. Tillsammans med övriga räddningstjänster i Skaraborg arbetar Räddningstjänsten Östra Skaraborg aktivt med att skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan räddningstjänsterna i gamla skaraborg inom ramen för Samhällsskydd Skaraborg. Du kan hitta mer information om ovanstående i menyn till vänster.